Vymezení ohniska – důležité upozornění pro včelaře!

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji:


Čl. 1
Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/059642-T ze dne 16.05.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89442096 v Raškovicích, v k. ú 739502 Raškovice.
Čl. 2
Vymezení ochranného pásma
Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území v územním obvodu Moravskoslezského kraje:
Okres Frýdek – Místek:
Bukovice u Dobratic (627135), Dobratice (627143), Janovice u Frýdku-Místku (657107), Komorní Lhotka (668818), Krásná pod Lysou Horou (673391), Morávka (698679), Nižní Lhoty (704903), Pražmo (733059), Raškovice (739502), Vyšní Lhoty (788929), Skalice u Frýdku-Místku (747971)
Čl. 3
Opatření v ochranném pásmu
(1) Zakazují se přesuny včelstev a matek ze stanoveného ochranného pásma.
(2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu. Směsné vzorky měli jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včelstva a matky přemísťovány.
V případě přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebrán v období 2 měsíců před předpokládaným termínem přemístění.
str. 2 z 3
V případě přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy může být vzorek odebrán v období nejdéle 12 měsíců před předpokládaným termínem přemístění.
(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla, včetně kontroly rezervních souší a v případě zjištění příznaků nebo onemocnění morem včelího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, prostřednictvím těchto možných kontaktů: tel. č. +420 596 781 910, ID datové schránky: vc98dh6, fax: + 420 596 788 600, e-mail: epodatelna.kvst@svscr.cz
(4) Všem chovatelům včelstev na stanovištích v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření pokud u nich nebylo v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení provedeno bakteriologické vyšetření směsných vzorků včelí měli ze stanovišť včelstev se zaměřením na zjištění původce moru včelího plodu.
(5) Chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli a jejich vyšetření následujícím způsobem:
a) V termínu do 14.06.2017 vloží chovatelé včel způsobem předepsaným pro vzorkování do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období.
b) Po 14 dnech od umístění jednorázových podložek do včelstev je chovatelé předepsaným způsobem pro vzorkování vyjmou, zabalí, řádně označí a směsné vzorky včelí měli předají k vyšetření ve schválené laboratoři.
Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev.
c) Chovatelé provedou odběr směsných vzorků zimní včelí měli od všech včelstev na stanovištích v ochranném pásmu (jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev) a předají je k vyšetření ve schválené laboratoři v termínu do 15. 02. 2018.
Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků.
(6) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně zjištění pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu na původce moru včelího plodu, o uvedených skutečnostech neprodleně uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj způsobem uvedeným v odstavci 3.
(7) Zakazuje se používat veškerý med vyprodukovaný v ochranném pásmu ke zkrmování včelám.
(8) Použití léčiv pro léčení moru včelího plodu je zakázáno.
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
str. 3 z 3
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
V Ostravě dne 24.05.2017
MVDr. Severin Kaděrka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
podepsáno elektronicky
Obdrží:
Krajský úřad Moravskoslezský kraj prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS 8x6bxsd
Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky

Napsat komentář